בתאריך 7.5.2015 הפיץ המשרד להגנת הסביבה הנחיות לפרסום הציבור , הנחיות לפעילות המשרד בשלבים – "מדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע".

המסמך כולל סיכום ההנחיות לפעילות המשרד בשלבים ליישום מדיניות קרקעות.