חברת ייצור אנרגיה נמצאה במהלך גיוס מימון בין-לאומי לפרויקט רב-לאומי להפקת אנרגיה סולרית העתיד לקום על קרקע ששימשה בעבר כאתר לסילוק פסולת מסוכנת. 'אדמה' השתלבה במהלך בדיקות הנאותות כדי לבדוק את החבויות הפוטנציאליות הקשורות בפעילות עבר זו.

'אדמה' ביצעה סקר היסטורי במרס 2013, במסגרתו זוהו אזורי זיהום פוטנציאליים והוגדר הצורך בביצוע בדיקות קרקע. על בסיס ממצאי הסקר ההיסטורי בוצע באתר סקר קרקע. שני שלבי עבודה אלו  הושלמו בתוך חודש אחד.

ממצאי בדיקות הקרקע הצביעו על אזור קטן באתר בו הושלכה בעבר פסולת מסוכנת. על סמך ממצאים אלה הצליחה החברה לקבל מימון לפרויקט, והאחריות לשיקום האזור בו הושלכה הפסולת המסוכנת הוטלה על הגורם שסילק הפסולת המזוהמת במקום.

'אדמה' ביצעה את הסקר ההיסטורי וסקר הקרקע בפרק הזמן הקצר אשר נדרש לעמידה בתאריכי היעד לקבלת המימון הבין-לאומי עבור הפרויקט.

ממצאי סקר הקרקע אפשרו ללקוח אדמה להימנע מחבויות פוטנציאליות בגין השלכת הפסולת שלא תועדה בעבר.

בתחנת דלק הממוקמת באזור מגורים עירוני בתל אביב אותרה דליפה ממכל בעקבות כשל בבדיקת אטימות. לאחר החלפת המכל בוצעו סקרי קרקע ומי תהום, בהם התגלה זיהום (קרקע, מי תהום ועדשת דלק הצפה על מי התהום) המשתרע על שטח של כדונם אחד.   עדשת דלק בעובי של יותר ממטר נצפתה על כמחצית משטח האתר.

גיאולוגיה והידרו-גיאולוגיה – חתך הקרקע באזור תחנת הדלק מורכב מחול וכורכר עד לעומק של 10 מ', בו נמצא מפלס מי התהום.

התקנת מערכת שיקום מקיפה, הכוללת משאבות לפינוי עדשת הדלק, נידוף אדי קרקע בשיטת ה –  SVE וטיפול באדי הדלק הנפלטים באמצעות מחמצן קטליטי וכן החדרת אויר למי התהום בשיטת ה – Air Sparging. המערכת תוכננה והותקנה, במטרה לסלק את עדשת הדלק ולשקם את הקרקע ומי התהום.

מערכת זו הייתה הראשונה מסוגה שהותקנה בישראל ואושרה הן על ידי המשרד להגנת הסביבה והן על ידי רשות המים בישראל.

'אדמה' הפעילה וניטרה את המערכת, אשר הסירה החל משנת 2008 מעל 23,000 ק"ג פחמימנים (כ- 28,000 ליטר של דלק).  כמו כן, עדשת הדלק סולקה למעשה מפני מי התהום.

מערכת הטיפול הותקנה ופועלת מבלי לשבש את פעילותה השוטפת של התחנה. המערכת מצריכה תפעול ותחזוקה מזעריים ומטפלת בכל סוגי הזיהום, כולל קרקע, תוצרים חופשיים (עדשת הדלק) ומי תהום.

מפעל ייצור מצברים המשתרע על שטח של 24 דונם פעל במפרץ חיפה עד שנות בתשעים. חלק מתהליך הייצור כלל מחזור מצברים ישנים, פעולה שגרמה לזיהום הקרקע בעופרת ובמתכות כבדות נוספות.

כדי להסב את הנכס משימוש תעשייתי לשימוש מסחרי ולאפשר מכירתו, נערכה בדיקת קרקע ובעקבותיה בוצע שיקום.

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיההאתר שוכן על קרקעות חוליות, ומפלס מי התהום נמצא בעומק 5 מ' בקירוב.

בסקר קרקע ראשוני שנעשה לא על די חברת אדמה התגלו ריכוזים גבוהים של עופרת בכל חלקי האתר, עד לעומק של 2 עד 4 מ'.  כדי להעריך את עלות פינוי הקרקע המזוהמת, בוצעה על ידי אדמה חקירה מפורטת נוספת, במסגרתה נערכה אנליזה של  מתכות כבדות במיצוי מימי בדוגמאות קרקע שנדגמו בכל רחבי האתר.  חקירה זו הראתה כי לפחות 95% מכמות הקרקע המזוהמת ניתנים לפינוי כפסולת לא מסוכנת.

'אדמה' הכינה תכניות הנדסיות מפורטות ומסמכי מכרז לחפירת הקרקע המזוהמת ופינויה כפסולת לא מסוכנת.  פיקוח על מהלך חפירת הקרקע וביצוע האנליזות בדוגמאות קרקע בשטח באמצעות מכשיר XRF, אפשרו קבלת תוצאות מידיות  במהלך ביצוע פעולות ניקוי הקרקע באתר.  פעולות השיקום הושלמו בתוך כחודש, ולאחריהן התקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה כי  לא נדרשות פעולות נוספות. בסך הכל נחפרו כ- 15,000 טון קרקע שפונו כפסולת לא מסוכנת ורק כ-100 טון קרקע פונו כפסולת מסוכנת.

ההמלצות של 'אדמה' לערוך חקירה חוזרת של האתר וביצוע אנליזת עופרת במיצוי אפשרו ללקוח להקטין משמעותית את עלויות סילוק הקרקעות המזוהמות בעופרת.  הודות לביצוע אנליזה של הקרקע בשטח באמצעות מכשיר XRF, השיקום הושלם בפרק זמן קצר יחסית.

פעולות השיקום אפשרו ללקוח לשנות את ייעוד הקרקע של האתר משימוש תעשייתי לשימוש מסחרי ועל ידי כך העלו את שווי הנכס, מזערו את עלויות הטיפול והבטיחו עמידה בדרישות שקבע המשרד להגנת הסביבה.

חברה בין-לאומית בדקה אפשרות רכישת מכרה נחושת. החברה ביקשה לבצע הערכה של החבויות הסביבתיות הנוכחיות באתר במטרה לאמוד את העלויות הכלכליות והחבויות הסביבתיות הפוטנציאליות של האתר הנובעות מהפעילויות שבוצעו בו בעבר.

בוצע סקר היסטורי בהתאם  לתקן ASTM 1527-00, כולל ראיונות עם הנהלת המפעל וצוות התפעול, ניתוח של תצלומי אוויר היסטוריים ואיסוף נתונים מהרשויות הנוגעות בדבר, כמו כן נערך סיור היכרות ממצה באתר.

על סמך ממצאי הסקר ההיסטורי, הוערכו החבויות הפוטנציאליות באתר יחד עם העלויות הנגזרות מהן.  ממצאי הסקר אפשרו ללקוח לקבל החלטות עסקיות מושכלות יותר.