סקרים היסטוריים

(Phase I Assessment)

אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק והכרייה.

אנו עורכים סקרים היסטוריים עבור לקוחות בתעשייה, בתחומי התשתיות, האנרגיה, הנדל"ן, הדלק והכרייה. סקרים אלו מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ולתקני ה-ASTM. על בסיס מידע הנאסף במהלך הסקר ממקורות שונים, מגובשת תמונת שימושי הקרקע והפעילות באתר בעבר וכן פוטנציאל זיהום הקרקע ומי התהום בו. אם עולים הצורך או הדרישה, מצורפת לדו"ח ממצאי הסקר תכנית דיגום גז הקרקע, הקרקע או מי התהום באתר .

דילוג לתוכן